Willerby Caravan Company Luxembourg
Hosingen


Construction de l'Usine Willerby à Hosingen par ACOME en 1964. Grue sur camion Diamond
Historique - Geschichtlicher Überblick
6.2.1964 Fondation - Gründung :

Willerby Caravan Company Luxembourg / Hosingen

Capital: 2.300.000 LUF
Siège social: Hosingen
  Usine de Roulottes
   
3.10.1964Feuersbrunst in der angemieteten provisorischen Fabrikhalle der Willerby, Hosingen, 78 Haaptstrooss (LW: 5.10.1964 p. 6; Scan: Fernand Toussaint)

Di provisorisch Willerby - Hal war am Ausgang vun Housen Richtung Klierf dat lescht Gebai op der rietser Säit. Nom Brand huet de Garage Simon et nach benotzt als Garage fir d'Busser, a wéi di Busser ëmmer méi grouss goufen, ass et fir aner Zwecker verlount ginn : Atelier fir Motorseeën asw. Zum Schluss war eng Zort Frittebud dran (Garage Hangout). Elo ass do eng Baustell fir eng Résidence. (Info: René Turpel 2.2022)

 
Die neue Fabrikhalle der WILLERBY Caravan Cy, Hosingen (LW: 6.10.1964 p.10; Scan: Fernand Toussaint)
   
 
WILLERBY Caravan Cy, Hosingen (LW: 13.1.1965 p.5; Scan: Fernand Toussaint)
   
   
   
   
   
   
1969 Fermeture - Schließung
  Fondation - Gründung
  Schimmelfeder
Leitplanken
  Fermeture - Schließung
   
1995

Fondation - Gründung

(Photo: 2.5.2008 jmo)

   

 

Produits - Produkte
    Début production   Fin production
  Roulottes / caravanes      
         
         

 Bibliographie
  Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages - Seiten
ISBN

Liens / Links
Metallverarbechtungsbetrieber - Industries de la transformation des métaux - Metallverarbeitende Industrien

This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail.


 

Created by / Créé par / Copyright: jmo