Schungfabrik
Fabrique de chaussures
Schuhfabrik
Hilbert Th. & A.
Rëmeleng - Rumelange - Rümelingen


Hilbert, Rumelange, place du Marché (Photos: 8.2020 Claude Hermes)


Historique - Geschichtlicher Überblick
  Läut der Volkszählung vun 1900 zu Rëmeleng huet Famill Hilbert déi Zäit am „ Heiterweg, Heeterwee“ haut rue de la Bruyère gewunt. Mär fannen hei folgend Persounen:

Hilbert Mathias, geb.(17).7.1878 Kopstal Schustermeister
Arendt Anna, geb. 22.1.1876 Esch/Alzette
Hilbert Théodore, geb. 1826 Kopstal Witwer
Damit Jean, geb. 17.10.1885 ? Eschweiler Schustergeselle

War hei hieren Atelier ?

Duerch de Groussbrand den 24. Juni 1903 (OMZ 26.6.1903) op der Maarktplatz och nach Lachergaas oder rue Haute (Oberstrasse) genannt, ( haut ass dat den Ufank vun der rue Batty Weber direkt hannert dem Schunggeschäft Zanni ) wesse mär dass hei de Schouster Hilbert gewunnt huet.

An engem engem LW Artikel vum 28.10.1950 liese mär vun enger Stee Zitat: Ein schönes zweistöckiges Wohn-und Geschäftshaus gelegen zu Rümelingen, Oberstrasse Nr 9 (Place du Marché), zwischen Mathias Hilbert einerseits und Theodor Graas-Zirwes andererseits,….

virun 1935, 7 rue Haute, mär wessen jo elo dass dat déi aal Marktplatz ass

an vun 1948/49, 4 rue Haute. Hei op der Nummer 4, dat ass just géijeniwwer, war de Schouster Hettinger. An dat Geschäft Hettinger war jo opmanst bis Abrëll 1931 (Artikel am L’indép. Lux vum 9.4.1931) hei op dëser Adress.

(Claude Hermes)

   
21/22.6.1903


Großfeuer in Haus des Schuhmachermeisters Hilbert, Rümelingen (OMZ: 26.6.1903; scan Claude Hermes)

Betroffene Häuser:

  • Lehrer Meysemburg
  • Witwe Hoffmann-Ney
  • Schuster Gudenkauf
  • Arbeiter: Nicolas Weisgerber, Kremer, Braun
  • Witwe Hoffmann-Schmit
  • Barbier Kremer coiffeur
  • Kaufmann Rausch
  • Wirt Scheerer
   
   
   
1925

Fondation - Gründung

Gebrüder Hilbert Th. & A.

  Herstellung von Werktagsschuhen
   
<=1935 Hilbert M., 7 rue Haute, Rumelange, tél: 133, fabr. de chaussures
   
 
Décès de Mathias Hilbert, maître-bottier (t: 29.12.1939)
  Produktion: 60-70 Paar / Woche
Belegschaft: 11
1940-44 Fast ganze Betriebstilllegung infolge Mangels an Lederzuteilungen
   
  Herstellung von Schuhwaren für das eigene Geschäft
1948/49 Hilbert Th. & A.
4 rue Haute, Rumelange
 
Braderie beim Schouster Hilbert - Aus dem Buch „Rëmeleng 1907-2007" - leider ouni Datum
   
 
Hilbert

(LW: 28.10.1950)
   
<=1958 Hilbert M., Rumelange, tél: 55114, fabricant de chaussures
   
? Fermeture - Schließung
   
   
 

 


1907: Der alte Marktplatz, Rümelingen (Collection: Claude Hermes)

Produits - Produkte
    Début production   Fin production
  Chaussures - Schuhe      
         
         

Publicités - Werbung:


Liens / Links
Schungfabriken / Fabriques de chaussures / Schuhfabriken

Bibliographie
  Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages - Seiten
ISBN
Annuaire officiel des abonnés au téléphone Luxembourg Administration des postes, télégraphes et téléphones 1958 Imprimerie St-Paul, Luxembourg   408  

LEDER - SCHUH und FUSS
Praktischer Leitfaden für das Schuhgewerbe
Speziell zugeschnitten für den Fachunterricht
Nic. Witry 1951

Imprimerie Bourg-Bourger Luxembourg

Herausgegeben vom Autor

  161 pages + 20 pages de publicités  

Livre d'adresses RECORD

Grand-Duché de Luxembourg

4e édition 1948-49

Les Editions Publicitaires Record

Schaeffer Marcel

1948-49 Bourg-Bourger
40 avenue de la Gare
Luxembourg
  887  
Livre d’Adresses du Grand-Duché de Luxembourg
Commercial, Industriel et Touristique

1re édition
J. de HAI-KHIAT, éditeur-directeur 1935  
Ste des Editions internationales « Le Progrès » Amsterdam
31, avenue de l’Arsenal, Luxembourg
Imprimerie de la Gare Fr. Bourg-Bourger, Luxembourg
752  

This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail.

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo