PROTEX
Lëtzebuerger Confectioun's Fabrik

Stad - Luxemburg - Luxembourg


Protex - 17a rue Neyperg (rue du Fort Neipperg), Luxembourg-gare


Historique - Geschichtlicher Überblick
   
   
28.9.1945

Fondation - Gründung:

Protex - Société Anonyme de Produits Textiles


17a rue Neyperg (rue du Fort Neipperg) Cité commerciale

Capital: 600.000 LUF

Conseil d'administration:
Marcel Meris, Luxembourg
Robert Brimeyer, Luxembourg
Charles Bernard, Luxembourg

   
1947 Capital: 890.000 LUF
   
1957  
vers 1965 Manufacture de confection LUTEX (ex PROTEX) - Terlenka
17A, rue Fort Neyperg (rue du Fort Neipperg) - Luxembourg
   
  Fermeture - Schließung
 

Publicités - Werbung:


Protex - 2.1.1950 LW

Gegen Chômage, Krisis, Import

Bâl all Konfektio'n, de' der kaft, ass importe'ert. Nömme bei èrem Schneider, an an der Piotex kritt dir Kostümen a Mäntel, de' Letzeburger Arbecht sin. Wén et net wés, dén mecht et net hés. Mir gesin et awer als eng gro'ss Pflicht un, dem Kâfenden resp. Schaffenden,den jo och als Patriot mat sengem Schwéss zur Scholl hält, heivun Kenntnes ze gin. Bekömmt wönscht jldderén Letzeburger Arbecht ze kafen. All énzelnen Kaf ziéhlt, well e gött direkt nés eng Arbechtsme'glechkét an hölleft en Dél ge'nt Chômage a Krisis.
Jidder énzelnen erweist dem Land an dem schaffenden Vollek, durch sei Kaf vun Letzeburger Confectio'n en onermesslechen Dengscht, an „Enegkét mecht stark."
E Costum, e Mantel „Letzeburger Arbecht", als stolz mat der ,.Marque Nationale" oder „Protex - Letzeburger Arbecht", marque déposée „Ro'de Le'w" plombe'ert, ass en net sichtbar am Knepplach mat deser Mark plombe'ert, dann ass en och net am Land gemâch. Verlangt ausdrecklech Letzeburger Confectio'n: marque „Ro'de Le'w", dann erhalt der dem Land d'Arbecht, d'Kafkrâft an d'Volleksverme'gen, an hölleft e gro'ssen Dél ge'nt Chômage a Krisis.
Mir erweisen iech als Nationale Betrieb onst gre'sst Entge'ntkommen. Wann der ons Marque „Ro'de Le'w" not kritt, da schreiwt ons èren Wonsch; mir schecken iech eng Auswahlsendong per Post, oder kommt an d'Fabrlk.
Am Protex-Fabrik-Dépôt „Johny" fand der eng gro'ss Auswiehl: 1000 Costümen, 1000 Mäntel fir de Papp an de Jong, echt Loden-Mäntel, Gabardinen* Trenchen, Golf- a lang Boxen. A wat mer not hun, machen mir iech. Fir manner Geld eng besser Qualität. Costümen, Mäntel a Tailleuren och op Môss. 400 bescht Stöffter an der Wiehl. Ken Preisobschlag fir gro'ss Taillen, och net fir de Gre'ssten. Fir auswèrteg Konnen 2 Umôssen dé selwegten Dâg. Liwerong per Post. Fir d'auslännesch Kredit-Konkurrenz auszeschalten, machen mir op Wonsch vum Client, och ganz diskret Zahlongserliechterongen. Dir bezuehlt dann op de Postscheck an.
Protex -Fabrik - Dépôt „Johny", aus der Gare rechts öm den e'schten Eck rechts, Fort Neypergstrôss Nr. 17 an der Fabrik (bei der Molkerei).
Ké Geschäft, awer gro'ss Wiehl; Entrée libre. Op vun 8—12 an 2—1/2 7 Auer. och Samschdes.
Schneid iech ons Bekanntmâchong aus, a verbrét se. Merci! Protex soc. an.


Publicité - Werbung 1953 (Collection: industrie.lu)


PROTEX - (LW: 5.10.1955 p.13 - Scan: Fernand Toussaint)


Publicité - Werbung 1956 (Collection: industrie.lu)


Letzebuerger Confection's Fabrik Protex - Publicité - Werbung 1957 (Collection: Marcel Schlim)


Letzebuerger Confection's Fabrik Protex - Publicité - Werbung - (LW: 22.10.1955 p.7 - Scan: Fernand Toussaint)


Manufacture de confection LUTEX - Terlenka
17A, rue Fort Neypert - Luxembourg, vers 1965 (Collection: Marcel Schlim)Bibliographie
  Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages - Seiten
ISBN

Luxembourg

industriel & commercial

Service gouvernemental d'expansion commerciale 1965        

Fanfare Municipale

Merl - Belair

Cinquantenaire

  1957 Festivités du 12 au 16 juin 1957 Imprimerie Saint-Paul S.A., Luxembourg p. 102  

Livre d'adresses RECORD

Grand-Duché de Luxembourg

4e édition 1948-49

Les Editions Publicitaires Record

Schaeffer Marcel

1948-49 Bourg-Bourger
40 avenue de la Gare
Luxembourg
  887  
Annuaire des sociétés anonymes du Grand-Duché de Luxembourg Banque Internationale à Luxembourg S.A. - BIL 1948 Imprimerie Bourg-Bourger, Luxembourg   p. 32  

Liens / Links
Stoff- a Kleederfabriken zu Lëtzebuerg - Draperies et fabriques de confection au Luxembourg - Stoff- und Kleiderindustrie in Luxemburg

This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail.

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo