Distillerie
Brennerei
Rausch / Wallenborn
Bettborn


Distillerie Rausch / Wallenborn, Bettborn (Photo: 9.5.2016 jmo)


Historique - Geschichtlicher Überblick
   
   
1856

Fondation - Gründung

Esou stet ët mol op den Etiquetten

   
  Rausch
   
  Mathias Wallenborn
   
 

Ech hun verschidden Annoncen aus dem LW fonnt, wou gefrot gett fir Uebst fir d'Brennerei ze kréien. Mat sengem Camion konnt den Metty dat kombinéiren, fir Uebst sichen ze goen an dono seng Produkter aus der Brennerei ze liweren. D'Brennerei as ongeféier Mëtt den Nonzeger Joeren zougemach gin.

(2015: WJC)

   
 
Den Metty's Bitter as en Kreiderlikör an demno eng Moodrep
   
  Distillerie Wallenborn Paul
   
 
   
   
? Arrêt de la production - Schließung
 
   


Distillerie Rausch / Wallenborn, Bettborn (Photos: 9.5.2016 jmo)


Takenplatte Jean Doumon (Dumont ?) anno 1714 - (Distillerie de l'Hôtel Rausch, Bettborn) (Photo: 9.5.2016 jmo)

Produits - Produkte
  Début production   Fin production
Metty's Bitter, Distillerie Paul Wallenborn, Bettborn

Metty's Bitter, Distillerie Paul Wallenborn, Bettborn (Photo: Serge Pletgen)

Den Numm vum Mettys-Bitter ka vum

Mathieu Rausch - Flammang (1873-1934)

oder

Mathias (= Metty) Wallenborn

kommen

     

William's
Eau de vie de poire

Qualité logée en fûts de bois

45%

P. Wallenborn, Bettborn

     

Eau de vie de pommes

Qualité logée en fûts de bois

45%

P. Wallenborn, Bettborn

     

 


 


Bibliographie
  Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages - Seiten
ISBN
    Wallenborn Jean-Claude 2015        

Liens / Links:
Brennereien a Liqueurfabriken - Distilleries et Fabriques de liqueurs - Brennereien und Likörfabriken

This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail.

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo