Kallekbrennerei
Chaufournerie
Kalkbrennerei
Carrières et fours à chaux du Lopert, Ettelbruck s.àr.l.
Ettelbréck - Ettelbrück - Ettelbruck

 


Historique - Geschichtlicher Überblick
  Fondation / Gründung:
<=1948/49

Carrières et fours à chaux du Lopert, Ettelbruck s.àr.l.
Société Belge
Loopert

   
   
? Fermeture - Schließung


Kalleksuewen, um Lopert zu Ettelbréck. Do ass bis 1946 Kallek gebrannt ginn. De Site ass amenagéiert an et ass och e Lorry mat engem Stéck Gleis opgestallt ginn. Op engem Informatiounspanneau steet och eng Zeitungsannonce vu 1946, wou dat ganzt verkaaft gouf, mat Gleisuschloss. (Photos: 16.10.2018 Nico Mercatoris)

 

 

Bibliographie
  Titel - Titre
Author - Auteur - Autor
Date
Edition - Verlag
Contents - Contenu - Inhalt
Pages - Seiten
ISBN
               

Liens / Links
Kalleksteebrëch a Kallekiewen zu Lëtzebuerg - Carrières de pierres à chaux et fours à chaux au Luxembourg - Kalksteinbrüche und Kalköfen in Luxemburg

This is not the official page of this company / person. Any information or picture completing these pages is welcome! For more information just send us an e-mail.

Ceci n'est pas la page officielle de cette firme / personne. Toute information ou photo pouvant compléter ces pages est la bienvenue! Pour des informations supplémentaires, veuillez nous envoyer simplement un e-mail.

Dies ist nicht die offizielle Seite dieser Firma / Person. Jede Information oder jedes Foto, welche(s) diese Seiten vervollständigen, ist herzlich willkommen! Für mehr Informationen, senden Sie uns einfach eine E-mail.

 

Created by / Créé par / Copyright: jmo